Bối cảnh   Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn thị trường trước khi đệ trình phụ gia thực phẩm tìm kiếm sự chấp thuận cho việc sử dụng glucose oxyase
Read More

          09 tháng 1 2020 Bối cảnh Ban giám đốc thực phẩm Canada Health Health đã hoàn thành bản đánh giá an toàn tiếp thị trước chi tiết về việc đệ trình phụ gia thực phẩm để xin phê duyệt sử
Read More