TIÊU ĐỀ Bối cảnh Bộ Y tế Canada's Food Director đã hoàn thành một đánh giá an toàn trước thị trường của một đệ trình phụ gia thực phẩm để xin phê duyệt cho việc sử dụng chiết xuất Spirulina làm chất
Read More

Bộ Y tế Canada's Food Director đã hoàn thành đánh giá an toàn trước thị trường của một đệ trình phụ gia thực phẩm đang tìm kiếm sự chấp thuận cho sử dụng chiết xuất Spirulina như một chất tạo màu thực
Read More

Bối cảnh Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn trước thị trường về một phụ gia thực phẩm đệ trình để xin phê duyệt cho việc sử dụng steviol glycoside từ Saccharomyces cerevisiae Y63348 làm chất tạo ngọt
Read More

Bối cảnh Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn trước thị trường của một đệ trình phụ gia thực phẩm để xin phê duyệt cho việc sử dụng protease (serine protease) từ Trichoderma reesei RF8963 trong protein động
Read More

Số tham chiếu: NOM / ADM-0149 Bối cảnh Cục Quản lý Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn trước thị trường của một đệ trình phụ gia thực phẩm đang tìm kiếm sự chấp thuận
Read More

Bộ Y tế của Tổng cục Thực phẩm Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn trước thị trường đối với phụ gia thực phẩm đệ trình tìm kiếm sự chấp thuận cho việc sử dụng xenlulo làm chất chất chống đông
Read More