Số tham chiếu: NOM / ADM-0139 [2019-09-04] Bối cảnh Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn trước khi tiếp thị phụ gia thực phẩm để xin phê duyệt sử dụng glutaminase
Read More

          Số tham chiếu: NOM / ADM-0140 Bối cảnh Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn trước khi tiếp thị phụ gia thực phẩm để xin phê duyệt sử dụng l-lysine monohydrochloride
Read More

            Số tham chiếu: NOP / ADP-0033    ngày 15 tháng 11 năm 2019    Bối cảnh    Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đang đề xuất sửa đổi đối với việc sử dụng thực phẩm của paraben
Read More

          Số tham chiếu: NOM / ADM-0141 [2019-11-21] Bối cảnh Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn trước khi tiếp thị phụ gia thực phẩm để xin phê duyệt sử dụng Xylanase
Read More