Health Canada sẽ sửa đổi Danh sách các chất gây ô nhiễm và các chất ngoại tình khác trong thực phẩm, để thêm mức tối đa mới 20 phần triệu (ppm) hạt nhân được bán cho con người, cũng có thể áp
Read More

          Bối cảnh    Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn trước khi tiếp thị phụ gia thực phẩm để xin phê duyệt sử dụng tocopherols trong nước dùng cá mất nước
Read More

          Bối cảnh   Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn trước khi nộp đơn phụ gia thực phẩm để xin phê duyệt sử dụng polysorbate 80 trong sản xuất các chế
Read More

          Số tham chiếu: NOM / ADM-0139 [2019-09-04] Bối cảnh Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn trước khi tiếp thị phụ gia thực phẩm để xin phê duyệt sử dụng glutaminase
Read More

          Số tham chiếu: NOM / ADM-0140 Bối cảnh Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn trước khi tiếp thị phụ gia thực phẩm để xin phê duyệt sử dụng l-lysine monohydrochloride
Read More

            Số tham chiếu: NOP / ADP-0033    ngày 15 tháng 11 năm 2019    Bối cảnh    Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đang đề xuất sửa đổi đối với việc sử dụng thực phẩm của paraben
Read More

          Số tham chiếu: NOM / ADM-0141 [2019-11-21] Bối cảnh Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn trước khi tiếp thị phụ gia thực phẩm để xin phê duyệt sử dụng Xylanase
Read More