Bối cảnh   Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn thị trường trước khi đệ trình phụ gia thực phẩm tìm kiếm sự chấp thuận cho việc sử dụng glucose oxyase
Read More

          09 tháng 1 2020 Bối cảnh Ban giám đốc thực phẩm Canada Health Health đã hoàn thành bản đánh giá an toàn tiếp thị trước chi tiết về việc đệ trình phụ gia thực phẩm để xin phê duyệt sử
Read More

          14 tháng 6 năm 2019 Bối cảnh Bộ Y tế Canada đã tiến hành đánh giá khoa học hỗ trợ việc thiết lập mức tối đa (MLs) đối với asen vô cơ trong gạo đánh bóng (trắng) và trấu (nâu).
Read More

          Số tham chiếu: NOM / ADM-0134 [2019-06-27] Bối cảnh Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn thị trường trước khi đệ trình phụ gia thực phẩm để xin phê duyệt sử
Read More

Background Health Canada’s Food Directorate completed a premarket safety assessment of four food additive submissions seeking approval for the use of acesulfame potassium, sucralose, steviol glycosides from Stevia rebaudiana Bertoni as sweeteners and potassium phosphate, dibasic as a stabilizer, in certain standardized
Read More

                   Bối cảnh Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn trước khi tiếp thị phụ gia thực phẩm để xin phê duyệt việc sử dụng cellulose dạng bột như một chất
Read More

Health Canada sẽ sửa đổi Danh sách các chất gây ô nhiễm và các chất ngoại tình khác trong thực phẩm, để thêm mức tối đa mới 20 phần triệu (ppm) hạt nhân được bán cho con người, cũng có thể áp
Read More