Thông báo về việc sửa đổi danh sách các chất gây ô nhiễm và các chất ngoại tình khác trong thực phẩm để tăng mức tối đa cho Cyanide trong hạt mơ       Số tham chiếu: NOM / ADM C-2019-1

Health Canada sẽ sửa đổi Danh sách các chất gây ô nhiễm và các chất ngoại tình khác trong thực phẩm, để thêm mức tối đa mới 20 phần triệu (ppm) hạt nhân được bán cho con người, cũng có thể áp dụng cho hạt mơ được sử dụng như một thành phần trong các loại thực phẩm khác. Thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 25 tháng 1 năm 2020, 6 tháng kể từ ngày thông báo này được công bố.

Thông báo về việc sửa đổi danh sách các chất gây ô nhiễm và các chất ngoại tình khác trong thực phẩm để tăng mức tối đa cho Cyanide trong hạt mơ       Số tham chiếu: NOM / ADM C-2019-1
Rate this post

Leave a Comment