Thông báo về việc sửa đổi danh sách các chất tạo màu được phép cho phép sử dụng chiết xuất tảo Spirulina trong các loại thực phẩm khác nhau – Số tham chiếu: NOM / ADM-0152

Bộ Y tế Canada's Food Director đã hoàn thành đánh giá an toàn trước thị trường của một đệ trình phụ gia thực phẩm đang tìm kiếm sự chấp thuận cho sử dụng chiết xuất Spirulina như một chất tạo màu thực phẩm. Vì không có mối lo ngại về an toàn nào được xác định thông qua đánh giá của Bộ Y tế Canada, Bộ đã cho phép sử dụng chiết xuất Spirulina như một chất phụ gia thực phẩm như được mô tả trong tài liệu thông tin bên dưới bằng cách sửa đổi Danh sách các chất tạo màu được phép, có hiệu lực từ ngày 4 tháng 9 năm 2020.

Thông báo về việc sửa đổi danh sách các chất tạo màu được phép cho phép sử dụng chiết xuất tảo Spirulina trong các loại thực phẩm khác nhau – Số tham chiếu: NOM / ADM-0152
Rate this post

Leave a Comment