Thông báo Ý định: Công bố danh sách các sản phẩm và thành phần thực phẩm không mới lạ

Mục đích

Mục đích của thông báo này là để thông báo cho người Canada và các bên liên quan quan tâm về ý định của Bộ Y tế Canada để công bố trên trang web của mình danh sách các quyết định không mới đối với thực phẩm và thành phần không được coi là thuộc định nghĩa "thực phẩm mới". Mục tiêu chính của sáng kiến ​​này là cải thiện tính minh bạch trong các quyết định của Bộ Y tế Canada trong khuôn khổ Chương trình Thực phẩm Mới.

Bối cảnh

Theo Phân khu 28 của Phần B của Quy định về Thực phẩm và Dược phẩm thực phẩm không có lịch sử sử dụng an toàn hoặc thực phẩm được sản xuất bằng quy trình gây ra thay đổi lớn hoặc thực phẩm đã biến đổi gen để thêm, bớt hoặc thay đổi một đặc điểm nằm trong định nghĩa của "thực phẩm mới". Phân khu 28 của Phần B của Quy định Thực phẩm và Dược phẩm cấm bán các loại thực phẩm mới trừ khi chúng đã trải qua một cuộc đánh giá an toàn bắt buộc trước khi đưa ra thị trường và được xác định là an toàn để tiêu thụ. Thông thường, các bên liên quan yêu cầu Bộ Y tế Canada xác định xem các sản phẩm hoặc thành phần thực phẩm của họ có đáp ứng định nghĩa về tính mới hay không để hiểu liệu họ có phải nộp hồ sơ thực phẩm mới trước khi đưa ra thị trường cho sản phẩm của họ hay không (gọi là quy trình xác định tính mới).

Bộ Y tế Canada đã lưu giữ hồ sơ về các quyết định không mới đối với thực phẩm và thành phần và sẽ công bố danh sách trên trang web của mình để cải thiện tính minh bạch và cho phép các doanh nghiệp quan tâm khác có cơ hội xác minh xem sản phẩm và thành phần thực phẩm của họ có thể được tìm thấy trong danh sách.

Các bước tiếp theo

Bộ Y tế Canada sẽ bắt đầu xuất bản danh sách các quyết định không mới cho thực phẩm và thành phần vào ngày 30 tháng 9 năm 2020, sử dụng phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn.

Vào ngày 30 tháng 9 năm 2020, phần lớn các quyết định trước đây, bắt đầu từ năm 2012, sẽ được công bố trong danh sách. Những quyết định này đã được xác nhận là không có thông tin kinh doanh bí mật và không liên quan đến bất kỳ cân nhắc sức khỏe và an toàn cụ thể nào.

Một số ít các xác định trong quá khứ sẽ yêu cầu phân tích thêm trước khi chúng có thể được đưa vào danh sách. Quá trình phân tích này sẽ diễn ra trong những tháng tới và hoàn thành vào tháng 3 năm 2021 với mục tiêu bao gồm nhiều xác định còn lại trong danh sách.

Tất cả các quyết định phi mới lạ dựa trên các yêu cầu nhận được sau ngày 30 tháng 9 năm 2020 sẽ tự động được đưa vào danh sách.

Danh sách các sản phẩm và thành phần thực phẩm không mới lạ sẽ chứa các thông tin sau: ngày tháng, tên của sản phẩm, mô tả bằng ngôn ngữ đơn giản của sản phẩm và cơ sở lý luận của Bộ Y tế Canada. Thông tin nhận dạng của người yêu cầu sẽ không được công bố.

Mọi nhận xét về Thông báo trên xin được chuyển đến:

Cục Mối nguy Vi sinh vật, Tổng cục Thực phẩm
251 Sir Frederick Banting Driveway
Tunney’s Pasture, PL: 2203B
Ottawa, Ontario K1A 0L2
E-mail: hc.bmh_bdm.sc@canada.ca

Thông báo Ý định: Công bố danh sách các sản phẩm và thành phần thực phẩm không mới lạ
Rate this post

Leave a Comment